logoBIP gov  herb
Stona Główna

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są:

 1. Zgromadzenie Wspólników

 2. Rada Nadzorcza

 3. Zarząd

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach:

 • zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,

 • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 • podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,

 • udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,

 • podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,

 • zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,

 • rozwiązania, połączenia i likwidacji Spółki,

 • nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,

 • tworzenia funduszy celowych i kapitałów zapasowych oraz rezerwowych,

 • nałożenia i zwrotu dopłat oraz ich oprocentowania,

 • umarzania udziałów,

 • określenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

 • zatwierdzania regulaminu działalności Rady Nadzorczej,

 • emisji obligacji,

 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 • rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik,

 • zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce,

 • przystąpienia lub wystąpienia do Spółki oraz organizacji gospodarczych lub społecznych,

 • tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Prezydent Miasta. Gminę na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Konina. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa jednemu z Zastępców Prezydenta.

Ad. 2) Rada Nadzorcza liczy do sześciu osób, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym do czterech członków wybieranych przez Prezydenta Miasta Konina oraz dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 • Wioletta Cieślak - przewodnicząca

 • Maria Zawilska - z-ca przewodniczącej

 • Marek Łuczyński - sekretarz

 • Krzysztof Gubański - członek

 • Zbigniew Grabowski - członek

 • Dariusz Urbański - członek

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, a w szczególności:

 • ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,

 • ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty,

 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu,

 • stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielanie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu /na wniosek Wspólnika lub członka Rady/ zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej według zasad określonych w regulaminie Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Zarządu,

 • zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki, zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,

 • ustalanie zasad wynagrodzenia Zarządu

 • zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, struktury organizacyjnej oraz regulaminu organizacyjnego Spółki

 • wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przewyższających jednorazowo 25.000 EUR, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki,

 • wybór biegłego rewidenta,

 • wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze spółki/zbycia lub nabycia udziałów w innej spółce/ oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczych oraz społecznych,

 • opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,

 • opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

 • opiniowanie zbycia lub zastawienia udziałów,

 • opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

Ad. 3) Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Jednoosobowy Zarząd tworzy:

 • Michał Zawadzki - Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania i kompetencje Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej.

Udostępniony: 02 styczeń 2024 Poprawiono: 13 marzec 2024
Wytworzony przez: Janusz Graczyk Stanowisko wytwarzającego: Administrator
Licznik odwiedzin: 169
Wersje:
2024-03-13 07:44:29 Administrator
2024-03-13 07:43:58 Administrator