Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Organy Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 12.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: Zmiana RN

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są : 

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd'

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :

 1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 4. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 5. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 6. zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,
 7. rozwiązania, połączenia i likwidacji Spółki,
 8. nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 9. tworzenia funduszy celowych i kapitałów zapasowych oraz rezerwowych,
 10. nałożenia i zwrotu dopłat oraz ich oprocentowania,
 11. umarzania udziałów,
 12. określenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 13. zatwierdzania regulaminu działalności Rady Nadzorczej,
 14. emisji obligacji,
 15. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 16. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik,
 17. zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce,
 18. przystąpienia lub wystąpienia do Spółki oraz organizacji gospodarczych lub społecznych,
 19. tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Prezydent Miasta. Gminę na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Konina. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa jednemu z Zastępców Prezydenta.

Ad. 2) Rada Nadzorcza liczy do sześciu osób, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym do czterech członków wybieranych przez Prezydenta Miasta Konina oraz dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

 1. Wioletta Cieślak              - przewodnicząca
 2. Maria Zawilska
 3. Marek Łuczyński
 4. Andrzej Gręda
 5. Dariusz Urbański
Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki, a w szczególności:

 1. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 2. ocena sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku oraz sposobu pokrycia straty,
 3. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy i wniosków Zarządu,
 4. stawianie wniosku na Zgromadzeniu Wspólników o udzielanie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu /na wniosek Wspólnika lub członka Rady/ zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej według zasad określonych w regulaminie Rady Nadzorczej oraz ustalanie liczby członków Zarządu,
 6. zawieszanie w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu Spółki,  zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu Rady Nadzorczej,
 7. ustalanie zasad wynagrodzenia Zarządu
 8. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, struktury organizacyjnej oraz regulaminu organizacyjnego  Spółki
 9. wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań przewyższających jednorazowo 25.000 EUR, w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki,
 10. wybór biegłego rewidenta,
 11. wyrażanie opinii w sprawie przystąpienia lub wystąpienia ze spółki/zbycia lub nabycia udziałów w innej spółce/ oraz przystąpienia lub wystąpienia z organizacji gospodarczych oraz społecznych,
 12. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
 13. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,
 14. opiniowanie zbycia lub zastawienia udziałów,
 15. opiniowanie tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

Ad. 3) Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Jednoosobowy Zarząd tworzy:

 1. Michał Zawadzki - Prezes Zarządu

Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych, podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu. Szczegółowy tryb działania i kompetencje Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej.Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 02.06.2020, 13:46
Dokument oglądany razy: 1 787
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.02.2020