Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Organy Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 12.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu:  yyyy

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są : 

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd'

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :

 1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 4. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 5. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 6. zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,
 7. rozwiązania, połączenia i likwidacji Spółki,
 8. nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 9. tworzenia funduszy celowych i kapitałów zapasowych oraz rezerwowych,
 10. nałożenia i zwrotu dopłat oraz ich oprocentowania,
 11. umarzania udziałów,
 12. określenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
 13. zatwierdzania regulaminu działalności Rady Nadzorczej,
 14. emisji obligacji,
 15. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej część oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 16. rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, za których rozpatrzeniem wypowie się Wspólnik,
 17. zbycia lub zastawienia udziałów w Spółce,
 18. przystąpienia lub wystąpienia do Spółki oraz organizacji gospodarczych lub społecznych,
 19. tworzenia oddziałów, przedstawicielstw i innych placówek.

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników pełni jednoosobowo Prezydent Miasta. Gminę na Zgromadzeniu Wspólników reprezentuje Prezydent Miasta Konina. Prezydent może udzielić pełnomocnictwa jednemu z Zastępców Prezydenta.

Ad. 2) Rada Nadzorcza liczy do sześciu osób, powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym do czterech członków wybieranych przez Prezydenta Miasta Konina oraz dwóch członków wybieranych przez pracowników Spółki.


Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 17.03.2020, 14:19
Dokument oglądany razy: 1 000
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.02.2020