Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Organy Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 12.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: yyyyyyyy

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są : 

 1. Zgromadzenie Wspólników
 2. Rada Nadzorcza
 3. Zarząd'

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :

 1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
 2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 3. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
 4. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
 5. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,
 6. zmiany Aktu Założycielskiego Spółki,
 7. rozwiązania, połączenia i likwidacji Spółki,
 8. nabycia i zbycia nieruchomości albo udziału w nieruchomości,
 9. tworzenia funduszy celowych i kapitałów zapasowych oraz rezerwowych,
 10. nałożenia i zwrotu dopłat oraz ich oprocentowania,

Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 17.03.2020, 14:14
Dokument oglądany razy: 1 172
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.02.2020