Strona internetowa PGKiM Sp. z o.o. w Koninie

Organy Spółki

To jest archiwalna wersja strony z dnia 12.02.2020, 00:00. Przejdź do wersji aktualnej.
Zmieniona z powodu: eeee

Zgodnie z Aktem Założycielskim Spółki organami Przedsiębiorstwa są : 

  1. Zgromadzenie Wspólników
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd'

Ad.1 ) Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach :

  1. zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki oraz rocznych i wieloletnich planów jej działalności,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  3. podziału zysku lub sposobu pokrycia straty,
  4. udzielania członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków,
  5. podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,

Opublikował: Janusz Graczyk
Publikacja dnia: 17.03.2020, 14:08
Dokument oglądany razy: 1 198
Podpisał: Janusz Graczyk
Dokument z dnia: 12.02.2020